Képzési információk

A képzés célja: olyan korszerű természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tudásukat a jövő nemzedék számára is élhető Föld megőrzésére fordítják. A végzettek képesek lesznek egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság kötelékében dolgozva hosszú távú terveket és elemzéseket képesek készíteni a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítására vonatkozóan.

A képzés két féléves, melynek során félévente öt alkalommal kerül sor konzultációkra. Az első félév lezárása után, a második félévben a hallgatók szakdolgozatot is készítenek tanulmányaikkal párhuzamosan.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

 • a végzettek a fenntarthatóság vonatkozásában képesek egy önkormányzat vagy régió fejlesztési tervében a környezetvédelmi rész kidolgozására;
 • vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság kötelékében dolgozva hosszú távú tervek és elemzések készítése, ami biztosítja a fenntarthatóság eszméinek gyakorlatba történő átültetését;
 • ismerik a környezeti elemek tulajdonságait és egymásra gyakorolt hatásait;
 • holisztikus szemléletű megközelítéssel képesek környezetvédelmi vonatkozású feladatok megoldására;
 • kreativitás és rugalmasság;
 • együttműködő készség és csoportos munkavégzésre való képesség;
 • folyamatos tanulási készség és jó memória;
 • ismeretek feldolgozására és rendszerezésére való képesség;
 • környezetközpontú gondolkodás.

Az általunk képzett széles körű ismeretekkel rendelkező szakemberek – graduális alapképzésükre támaszkodva – képesek lesznek megfelelni a társadalom elvárásainak. El tudják végezni az önkormányzatoknál, cégeknél felmerülő környezetvédelmi stratégiák megírásának koordinálását, az önkormányzati feladatok, programok sikeres irányítását és fenntartható fejlődési témákhoz kapcsolódó pályázatok megírását.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Fenntartható fejlődés elve: 15 kredit

A fenntartható fejlődés elvéhez vezető út fő elemei, indikátorai, az egyezmények és a létrejött szervezetek megismerése; A „Local Agenda 21”-ek működése.

 • Természetes vizek védelme 
 • Légkör védelme 
 • Szociálisan érzékeny környezet-fejlesztés 

A fenntartható fejlődés helyi szintjei (környezetmérnöki ismeretkör): 15 kredit

A legfontosabb elvek, a megvalósítás célja és módszerei, különös hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés folyamatát alkotó akciók célterületeire, illetve a stratégiai szolgáltatás-tervezés folyamatára.

 • Fenntartható mezőgazdaság 
 • Adatok gyűjtésének és értékelésének módszerei 
 • Katasztrófahelyzetek kezelése 

A fenntartható fejlődés környezetgazdasági ismerete: 20 kredit

A fenntartható fejlődés elve, központi rendező elv; szereplői az önkormányzatok, mint a megvalósítás központi intézménye; a lakosság; és a megvalósításában aktív szerepet vállaló társadalmi szervezetek, közösségek, gazdasági vállalkozások és a velük való együttműködés módszertana.

 • Városi környezet fenntartható tervezése 
 • Klímaváltozás kezelésének lehetőségei 
 • Lokális gazdasági rendszerek szervezése 
 • Tanulmányírási gyakorlat 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés során kilenc ismeretkörön szereznek mélyebb ismereteket a hallgatók, majd egy tanulmány elkészítésével bizonyítják, hogyan képesek a mindennapi életben hasznosítani az ismereteiket. A képzés szakdolgozat leadásával, megvédésével és szóbeli záróvizsgával zárul. Az ismeretek ellenőrzésének módja minden tárgy esetében egységesen vizsgaköteles (szóban, illetve írásban).

Korábban szerzett ismeretek beszámításának lehetőségei

Korábban szerzett ismeretek elfogadására csak felsőfokú tanintézetben kreditponttal rendelkező tárgy esetében van mód. A tárgyelfogadási kérelmet a korábban hallgatott tárgy tematikájával és az index megfelelő oldalának másolatával a szak vezetőjének kell benyújtani.

A szakdolgozat követelményei

A kilenc alaptárgy és a tanulmány elkészítése után a hallgató önálló munkát (projekt) végez, amelynek az időtartama legalább egy szemeszter. A kiválasztott témát a munka megkezdése előtt a szakismereti modul felelős előadójával, témavezetőjével kell egyeztetni.

A munkája alapján a hallgató szakdolgozatot ír, amelyet a szakvezető által felkért bizottság előtt véd meg. A szakdolgozat célja egy olyan probléma feltérképezése és megoldás javasolása, amely a fenntartható fejlődés témaköréhez szorosan kapcsolódik, és amellyel a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmazásra, 
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére, 
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában 
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy 
  • kreativitást és fenntartható fejlődési szemléletet együttesen megkövetelő feladat önálló elvégzésére, 
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére. 

A képzés költsége: 200.000 Ft/félév.

Jelentkezéssel kapcsolatos további információért kérjük, keresse munkatársainkat:

Fejes Lászlóné Utasi Anett, tel.: 88/624-734, e-mail cím: utasia@uni-pannon.hu ;
Puposné Bertalan Mónika, tel.:88/624-296, e-mail cím: bertalanm@uni-pannon.hu

CsatolmányMéret
Fenntartható fejlődési szakember szakirányú továbbképzési szak tanterve432.3 kB
Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu